Thiết kế KIẾN TRÚC NHÀ Ở

Cam kết trả lại 100% giá trị tạm ứng nếu các bạn không hài lòng về chất lượng

Thiết kế

 

 

1/ Cam kết trả lại 100% giá trị tạm ứng nếu các bạn không hài lòng về chất lượng phục vụ 

2/ Phong cách  chỉ dành cho bạn,XAYNHAXANH.COM 

3/ Cam kết tạo ra môi trường,không gian, thời gian làm việc thuận lợi nhất cho các bạn không ảnh hưởng đến công
việc chính. Chúng tôi sẵn sàng đến tận nơi để trao đổi  thiết kế. Trong hay ngoài giờ hành chính đều được.

4/ Nếu các bạn là khách hàng của XAYNHAXANH.COM , chúng tôi cam kết hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình xây dựng 

5/ Cam kết chỉnh sửa hồ sơ  thiết kế miễn phí cho phù hợp  với thực tiễn 
III/ PHÂN ĐOẠN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ĐỂ THỐNG NHẤ T Ý KIẾN CÁC BÊN
1. Giai đoạn 1: Giai đoạn thiết kế cơ sở
– XAYNHAXANH.COM  sẽ  lên  phương  án  bố  trí  mặt  bằng  các  tầng  tương  ứng  theo  yêu  cầu  sử  dụng  không
gian của Khách hàng và phương án thiết kế phối cảnh mặt đứng chính.
–  Sau  khi  có  bản  vẽ  thiết  kế  tương  ứng  cho  giai  đoạn  này ,  các  bên  sẽ  gặp  nhau  để  thảo  luận
chỉnh  sửa  (thời  gian  chỉnh  sửa  không  giới  hạn)  cho  đến  khi  thống  nhất  được  giải  pháp  thiết  kế
cuối  cùng  với  sự  nhất  trí  đồng  thuận  giữa  tất  cả  các  bên.  Sự  đồng  thuận  này  phải  phù  hợp  với
thực tiễn ngành, luật pháp và quy định cấp phép được duyệt của căn nhà đang thiết kế.
Thiết kế

–  Các  bên  đồng  ý  ký  biên  bản  thiết  kế  hoàn  thành  giai  đoạn  1  đồng  ý  cho  tiến  hành  triển
khai giai đoạn thiết kế tiếp theo (giai đoạn 2).
 
2. Giai đoạn 2:Giai đoạn thiết kế Nội Thất bằng hình ảnh thiết kế 3D
– XAYNHAXANH.COM  sẽ  lên  phương  án  thiết  kế  nội  thất  bằng  hình  ảnh  3D  tất  cả  các  phòng  chức  năng  bên
trong nhà trên cơ sở đồng thuận bố trí mặt bằng trước đó trong giai đoạn 1, yêu cầu phong cách
kiến trúc mong muốn của Khách hàng và khả năng chuyên môn sáng tạo của XAYNHAXANH.COM.
– Sau khi có bản vẽ nội thất 3D các bên sẽ tiến hành thảo luận, góp ý, chỉnh sửa (thời gian chỉnh
sửa không giới hạn) cho đến khi Khách hàng chấp nhận với sự nhất trí  đồng thuận  của các bên
liên quan.
–  Các  bên  tiến  hành  ký  biên  bản  làm  việc  thống  nhất,  đồng  thuận  cho  tiến  hành  triển  khai  giai
đoạn thiết kế tiếp theo (giai đoạn 3 giai đoạn thiết kế triển khai chi tiết).
–  Nếu  đã  chuyển  sang  giai  đoạn  thiết  kế  triển  khai  chi  tiết,  Khách  hàng  muốn chỉnh  sửa  lại  giai
đoạn  2  mà tại  thời  điểm  yêu  cầu  chỉnh  sửa  lại  XAYNHAXANH.COM đã  thực  hiện  công  việc  khai  triển  thì  xem
như phần yêu cầu  này của Khách hàng là  phần phát sinh và khoản phí phát sinh sẽ do các bên
thỏa thuận theo thực tế công việc cần chỉnh sửa và mức độ chỉnh sửa thực tế.
 
3. Giai đoạn 3: Giai đoạn thiết kế Khai triển chi tiết và thiết kế hệ thống M&E
–  Sau  khi  đã  thống  nhất  xong  2  giai  đoạn  thiết  kế  trước  đó,  XAYNHAXANH.COM  sẽ  tiến  hành  phần  thiết  kế
khai  triển  chi  tiết  các  hạng  mục như:  Trần  đèn,  nội  thất  gỗ,  bản  vẽ  khai  triển  hạng  mục cửa  các
loại,  khai  triển  hạng  mục  cầu  thang,  hạng  mục  các  phòng  vệ  sinh,  hạng  mục  ốp  lát  gạch,  hạng
mục ốp  lát  gỗ,  hạng  mục thông  tầng,  hạng  mục tiểu  cảnh  trang  trí,  hệ  thống  các  bản  vẽ  thiết  kế
M & E.
– Sau khi có bản vẽ khai triển này , các Bên sẽ tiến hành bàn bạc, thảo luận, chỉnh sửa (thời gian
chỉnh  sửa  không  giới  hạn)  cho  đến  khi  Khách  hàng  chấp  nhận  với  sự  nhất  trí  đồng  thuận  của
các bên liên quan.
 
4. Giai đoạn 4: Xuất hồ sơ thành bản in, đóng dấu, ký tên và bàn giao hồ sơ sử dụng.
–  Sau  khi  đã  hoàn  thành  cả  3  giai  đoạn  trên,  XAYNHAXANH.COM  sẽ  tiến  hành  xuất  hồ  sơ  để  bàn  giao  cho
Khách hàng sử dụng, kết thúc quá trình lập hồ sơ thiết kế.
– Hồ sơ bản in sẽ được xuất thành 3 bộ, mỗi bộ bao gồm đầy đủ các phần thiết kế trong các giai
đoạn thiết kế và được đóng dấu ký tên trên từng bản vẽ. XAYNHAXANH.COM sẽ giao cho Khách hàng 2 bộ và
giữ lại 1 bộ làm hồ sơ lưu.
 
5. Giai đoạn 5: Giai đoạn giám sát tác giả.
– Sau khi  tiến  hành bàn giao cho Khách hàng hồ sơ thiết  kế, ký kết biên bản thanh  lý  hợp đồng,
XAYNHAXANH.COM  sẽ  ký  với  Khách  hàng  biên  bản  cam  kết  giám  sát  tác  giả.  Số  lần  đến  giám  sát  tại  công
trình  tối  đa  là  6  lần  theo  yêu  cầu  từng  lần  cụ  thể  của  Khách  hàng  (vào  bất  kỳ  thời  gian  nào  mà
Khách hàng cảm thấy cần).
– Quyền giám sát tác giả của XAYNHAXANH.COM đối với Khách hàng bao gồm: Giám sát phần cốt thép trước
khi  đổ  bê  tông  và  tư  vấn  lựa  chọn  màu  sắc,  vật  liệu  hoàn  thiện  trong  giai  đoạn  công  trình  thi
công phần hoàn thiện.
– Chi  phí đi lại,  ăn, ở do XAYNHAXANH.COM  tự  chi trả  đối với các công trình  xây dựng trên  địa bàn TP .  HCM.
Riêng các công trình thi công xây dựng ngoài tỉnh thì chi phí này sẽ do Khách hàng chi trả theo
thực  tế  khảo  sát  phương  tiện,  khách  sạn  nơi  gần  công  trình  được  XAYNHAXANH.COM  đề  xuất  cho  Khách
hàng.

IV . THỜI HẠN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THIẾT KẾ:

 Giai  đoạn  1:  Giai đoạn  thiết  kế  cơ  sở  tối  đa  2  tuần  kể  từ  ngày  ký  hợp  đồng  thiết  kế  (chưa  bao  gồm  thời  gian  chỉnh
sửa).
 Giai  đoạn  2:  Giai đoạn  thiết  kế  nội  thất  3D  tối  đa  4  tuần  kể  từ  ngày  ký  biên  bản  kết  thúc  giai  đoạn  1  (chưa  bao  gồm
thời gian chỉnh sửa).
  Giai  đoạn  3:  Giai đoạn khai triển bản vẽ chi tiết và thiết kế M&E tối đa 2 tuần kể từ ngày ký biên bản kết thúc giai đoạn
2 (chưa bao gồm thời gian chỉnh sửa).
  Giai  đoạn  4:  Giai đoạn xuất  hồ sơ thành  bản in,  ký ,  đóng dấu 
  Giai  đoạn  5:  Giai đoạn  giám  sát  tác  giả  kéo  dài  suốt  thời  gian  thi  công  công  trình  cho  đến  khi  công  trình  được  bàn
giao sử dụng

V . QUY CÁCH XUẤ T HỒ SƠ THÀNH BẢN IN ĐỂ BÀN GIAO CHO KHÁCH HÀNG:
– Hồ sơ được in thành tập, định dạng trên khổ giấy A4()A3 với đầy đủ tờ bìa, khung tên, đóng dấu
chịu trách nhiệm của XAYNHAXANH.COM khi chính thức phát hành hồ sơ thiết kế bàn giao cho Khách hàng.
Hồ sơ được in thành 3 bộ để bàn giao Khách hàng 2 bộ và XAYNHAXANH.COM làm hồ sơ lưu 1 bộ.
– Phần tờ bìa và hình ảnh 3D được in trên giấy ảnh khổ A3 thể hiện hình ảnh phối cảnh các mặt
đứng chính và các góc nhìn bên trong nội thất ở tất cả các phòng chức năng bên trong nhà.
– Bản vẽ kỹ thuật khai triển chi tiết được in bằng khổ giấy A3, mực đen với đầy đủ tất cả các nội
dung thiết kế yêu cầu để bất kỳ đơn vị thi công nào cũng dễ dàng đọc hiểu và triển khai bản vẽ
để thi công

Ghi chú:
– Đơn giá là  đơn giá trọn  gói phần thiết kế kiến trúc,  kết cấu, M&E toàn  nhà và bao gồm thiết  kế
hình ảnh 3D cho cả nội, ngoại thất.
–  Đơn  giá  thiết  kế  không  bao  gồm  nghĩa  vụ  xin  phép  xây  dựng,  bản  vẽ  hoàn  công,  bản  vẽ  cập
nhật chủ quyền.
–  Bản  vẽ  chưa  thẩm  định,  thẩm  tra  hồ  sơ  thiết  kế,  nếu  Khách  hàng  có  nhu  cầu  phải  tự  chịu  chi
phí thuê đơn vị thẩm tra, thẩm định chuyên nghiệp và độc lập với XAYNHAXANH.COM

DỰ ÁN THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
Với hơn 200 dự án lớn nhỏ khác nhau. Sau đây là những dự án thiết kế xây dựng nổi
bật của công ty XAYNHAXANH.COM do các kiến trúc sư nhiều năm kinh nghiệm với nghề thực
hiện mang lại ngôi nhà độc đáo với những thiết kế chuyên nghiệp.

Nếu quý khách hàng có thắc mắc về bảng báo giá thiết kế xin vui lòng comment ở dưới hoặc liên hệ
trực tiếp số Hotline công ty sẽ giải đáp đầy đủ. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng XAYNHAXANH.COM

Các bài viết Bảng giá khác